Witajace głazyPiękna Wieś Opolska 2009Centrum wsiCentrum wsiFontanna w stawieKaplica zimaDom Spokojnej StarościPrzedszkole stowarzyszenioweKopiec SołtysaSkwerek w centrum wsi

Statut Stowarzyszenia

STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1
 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr. 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kamionek w gminie Gogolin.

§ 5

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 6
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na warunkach określonych w statucie i jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 

§ 9
Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. Wspieranie działań mających na celu dbanie o tożsamość oraz dobry wizerunek wsi Kamionek, pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów.

 2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturowego i zagospodarowanie wsi Kamionek w gminie Gogolin.

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie i wspieranie lokalnych tradycji, upowszechnianie historii Kamionka.

 2. Propagowanie i ochrona walorów przyrodniczych Kamionka.

 3. Prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, wycieczek, kursów edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań.

 4. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

 5. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 6. Organizowanie opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i samotnymi.

 7. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.
§ 13
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. Osoby w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

  1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. regularnego opłacania składek.
§ 15
 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2.

§ 16
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok,

  4. wykluczenia spowodowanego nieprzestrzeganiem postanowień statutu, uchwał i regulaminów bądź działaniem na szkodę Stowarzyszenia.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c) i d) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

 2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały.

 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
§ 18
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

 

§ 20
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 21
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie

 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia

 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 7 pkt b) i c).

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

 2. uchwalenie statutu i jego zmian,

 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

 9. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

 10. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 12. podejmowanie uchwały o przystąpieniu do innych organizacji, o których mowa w § 8.

 

 

Rozdział VI
Zarząd

 

§ 23
 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się z 3 -7 członków. O liczbie członków decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

 3. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

 

§ 25
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. O liczbie członków decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 27
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział VIII
Majątek i fundusze

 

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie,

  2. darowizny, zapisy i spadki,

  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

  4. dotacje
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu : prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 31
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Pogoda
20 kwietnia
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN